ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑTΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ETAIPEΙΑ - HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIETY» ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015.

Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός

Άρθρο 1

Ιδρύεται στην Αθήνα μη κερδοσκοπικό Σωματείο με τον τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ETΑΙPEΙΑ HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIEΤΥ» με έδρα την Αθήνα. Σκοπός της είναι η προώθηση της Ζωολογίας και η προστασία της πανίδας της Ελλάδας.

Άρθρο 2

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού οι δραστηριότητες του Σωματείου θα είναι η συγκέντρωση της επιστημονικής βιβλιογραφίας της αναφερομένης στην πανίδα της Ελλάδας, η προώθηση, ο συντονισμός αυτής, η παροχή πληροφοριών στους αρμοδίους για κάθε τι που έχει σχέση με την πανίδα και την προστασία της, η ανταλλαγή πληροφοριών, η διοργάνωση συμποσίων, συνεδρίων διαλέξεων και συζητήσεων, η έκδοση συγγραμμάτων, μελετών, περιοδικών ή η ενίσχυση για την έκδοσή τους, όπως και η υποβοήθηση κάθε άλλου είδους δραστηριότητας που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του.

Άρθρο 3

Το σωματείο μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να συνιστά τοπικές ή άλλες επιτροπές και τμήματα μελετών και ερευνών είτε στην Ελλάδα είτε αλλού. Επίσης μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να αγοράζει, μισθώνει σε οιανδήποτε περιοχή κατάλληλη για την επίτευξη του σκοπού της, έκταση γης μετά ή άνευ εγκαταστάσεων ή κτισμάτων ή να προβαίνει στην ανέγερση τέτοιων εγκαταστάσεων, μονίμων ή προσωρινών με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες αποφασίσει. Επίσης μπορεί να αγοράζει όργανα ή συσκευές ή οποιαδήποτε άλλα μέσα που την βοηθούν στην εκπλήρωση των σκοπών του.

Μέλη του Σωματείου

Άρθρο 4

Τα μέλη του διαιρούνται σε τακτικά, σε αντεπιστέλλοντα και σε έκτακτα. Τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να εγγραφούν όσοι(ες) έχουν τεκμηριωμένη επιστημονική δραστηριότητα σε ζωολογικά θέματα. Σαν έκτακτα μέλη γίνονται δεκτοί(ες) όσοι(ες) ενδιαφέρονται για τους σκοπούς του Σωματείου, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία. 

επικυρώνεται από το Δ.Σ. έπειτα από εξέταση της υποβαλλόμενης σε αυτό σχετικής αίτησης εγγραφής. Τα μέλη υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας χρηματικής εισφοράς, το ύψος και οι τρόποι καταβολής της οποίας καθορίζονται από την ετήσια Γενική Συνέλευση. Αντεπιστέλλοντα μέλη είναι εκείνα τα μέλη που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό, καλούνται στις Γενικές Συνελεύσεις εφόσον βρίσκονται στην Ελλάδα, δικαιούμενα ψήφου, αλλά δεν υπολογίζονται για την απαρτία. Τα έκτακτα μέλη συμμετέχουν στις συζητήσεις αλλά δεν ψηφίζουν και δεν υπολογίζονται για την απαρτία.

Άρθρο 5

Παύουν να είναι μέλη της Ενώσεως:

 • Όσοι Αποχωρήσουν ή παραιτηθούν (με τήρηση του άρθρου 87 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα)
 • Όσοι διαγραφούν εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος.
 • Όσοι δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για περισσότερα από τρία χρόνια και δεν φροντίσουν να τις τακτοποιήσουν έπειτα από έγγραφη ενημέρωση.

Στην περίπτωση Α αποφασίζει κυριαρχικώς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην περίπτωση Β αποφασίζει η Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Δ.Σ. και επιβάλλει την οριστική διαγραφή και αποβολή του μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Α.Κ. Στην περίπτωση Γ αποφασίζει το Δ.Σ. μετά εισήγηση του Ταμία.

Άρθρο 6

Εκτός από τα μέλη το Σωματείο μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να προσλαμβάνει με αμοιβή η χωρίς αμοιβή υπαλλήλους ή επιστημονικούς συνεργάτες.

Άρθρο 7

 1. Πόροι του Σωματείου είναι:
 2. Σύμφωνα με το άρθρο 4 εισφορές των μελών.
 3. Αυτοπροαίρετες εισφορές εφ' άπαξ η περιοδικώς καταβαλλόμενες.
 4. Δωρεές πάσης φύσεως, κληρονομίες και κληροδοσίες.
 5. Ποσά προερχόμενα από πωλήσεις δημοσιευμάτων γενικά του Σωματείου
 6. Οι τυχόν επιχορηγήσεις από Δημόσιους η Ιδιωτικούς; Οργανισμούς ή νομικά πρόσωπα
 7. Κάθε άλλο, σύμφωνα με τους νόμους, έσοδο

Διοίκηση - Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 8

Το Σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που αποτελείται από επτά (7) μέλη. Εκλέγεται κάθε τρία (3) έτη από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται για αυτό τον σκοπό, μέσω ψηφοδελτίων με μυστική ψηφοφορία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται όσα μέλη με δικαίωμα ψήφου υποβάλλουν εγγράφως στον(η) Γραμματέα του Σωματείου υποψηφιότητα το αργότερο μέχρι δύο μέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με τον τρόπο αυτό, συνέρχεται σε συνεδρίαση, με την επιμέλεια του μέλους του που πλειοψήφησε, εντός 15 ημερών από την εκλογή του και εκλέγει μεταξύ των μελών του Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3) έτη, ξεκινά από την 1η του μήνα που ακολουθεί τον μήνα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και λήγει την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιούνται οι αρχαιρεσίες.
Η σύμφωνα με τα παραπάνω τριετής θητεία κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραταθεί μέχρι την επομένη Γενική Συνέλευση. Τα εξερχόμενα μέλη είναι επανεκλέξιμα.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα έναντι του Σωματείου για τυχόν ζημίες του Σωματείου από αμέλεια ή παραδρομή και μπορούν να ανακληθούν από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για την ανάκληση όμως του Προέδρου απαιτείται πλειοψηφία των (2/3) δύο τρίτων των παρόντων.

Άρθρο 9

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το Σωματείο βάσει των νόμων και του Καταστατικού και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα
για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων που το αφορούν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστο μία φορά κάθε εξάμηνο έπειτα από πρόσκληση που υπογράφουν ο(η) Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο(η) Γενικός(η) Γραμματέας και αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτάκτως όποτε παραστεί ανάγκη ή όταν ζητηθεί αυτό εγγράφως και για τη συζήτηση επί ορισμένου θέματος από δύο τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ.. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον κατά τη συνεδρίαση παρίστανται τα μισά συν ένα μέλη του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του(ης) Προέδρου.
Μέλος που κωλύεται ή απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με ειδική εξουσιοδοτική επιστολή. Ο αριθμός των εκπροσωπούμενων με αυτόν τον τρόπο μελών δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο. Ένα μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει σύμφωνα με τα προηγούμενα μέχρι δύο μέλη.
Σε περίπτωση παραίτησης ενός ή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τις θέσεις τους καταλαμβάνουν αυτόματα οι πρώτοι κατά σειρά επιτυχόντες - επιλαχόντες.
Αν τα παραιτηθέντα μέλη είναι τρία ή περισσότερα, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός 30 ημερών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατανέμει στα μέλη του τα παρακάτω καθήκοντα:

 • Τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου,
 • Την τήρηση καταλόγου του υλικού που ανήκει το Σωματείο.
 • Την επιμέλεια των εισπράξεων και
 • Την τήρηση πρακτικών διαχειρίσεως.

Άρθρο 10

Ο(Η) Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των δικαστηρίων και όλων εν γένει των κρατικών αρχών σε όλες τις περιπτώσεις και διαφορές, συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, δίνει τον λόγο σε όσους τον ζητούν με τη σειρά, και τον αφαιρεί από όσους παρεκτρέπονται, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συζητήσεων και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, μπορεί να διακόψει ή να διαλύσει οποιαδήποτε συνέλευση ή συνεδρίαση εφόσον καταστεί θορυβώδης, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει μαζί με τον(η) Γενικό(η) Γραμματέα όλα εν γένει τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, καθώς και τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 11

Ο(Η) Γενικός(ή) Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, φυλά τα αρχεία και τη σφραγίδα του Σωματείου, καθώς και το μητρώο των μελών. Συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον(ην) Προέδρου τα Πρακτικά των συνεδριάσεων, τα εντάλματα πληρωμής και κάθε έγγραφο του Σωματείου, και καταρτίζει μαζί με τον(ην) Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο(η) Γενικός(η) Γραμματέας, αναπληρώνεται από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από τον(ην) Πρόεδρο.

Άρθρο 12

Ο(Η) Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις, οι οποίες φέρουν τη σφραγίδα του Σωματείου και την υπογραφή του εισπράττοντα, τις ετήσιες εισφορές των μελών και όλα εν γένει τα έσοδα του Σωματείου. Ο(Η) Ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα. Καταθέτει στην Τράπεζα με την οποία συνεργάζεται το Σωματείο όλες τις εισπράξεις, δικαιούται όμως να κρατά ανά χείρας ποσό μέχρι χίλια (1000) ευρώ, για τυχόν επείγουσες δαπάνες.
Ο(Η) Ταμίας τηρεί βιβλίο Ταμείου το οποίο αριθμείται και υπογράφεται στην οπίσθια σελίδα του τελευταίου φύλλου από τον(την) Πρόεδρο, και καταρτίζει και υποβάλλει έγκαιρα στο Διοικητικό Συμβούλιο τον απολογισμό του λήγοντος οικονομικού έτους και τον προϋπολογισμό του νέου.
Στο τέλος κάθε έτους δίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατάσταση εσόδων και εξόδων και κατάλογο των μελών που καθυστερούν τις συνδρομές τους.
Για κάθε ανάληψη χρημάτων άνω των 1000 Ευρώ από τις καταθέσεις στην Τράπεζα από τον(ην) Ταμία απαιτείται ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κάθε πληρωμή ενεργείται βάσει δικαιολογητικών με χρηματικό ένταλμα. Στις περιπτώσεις που η δαπάνη που πρέπει να πληρωθεί υπερβαίνει το ποσό των 1000 Ευρώ, απαιτείται και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο(η) Ταμίας, αναπληρώνεται από ένα μέλος του Δ.Σ. (πλην του(ης) Προέδρου και του(ης) Γενικού Γραμματέα) με την ευθύνη και την υπόδειξη του ίδιου του(ης) Ταμία.

Άρθρο 13

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την έκθεσή της αφού λάβει γνώση της περιουσιακής διαχείρισης. Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι εκείνος(η) που έχει λάβει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο(η) Πρόεδρος ορίζεται με κλήρο. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση που συνέρχεται, σύμφωνα με τα παραπάνω, για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και ελέγχει και τηρεί δικά της Βιβλία.

Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 14

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται ετησίως: α) σε τακτικές, και β) έκτακτες.
α) Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά τον χρόνο υποχρεωτικά κατά τον μήνα τον οποίο έγιναν οι τελευταίες αρχαιρεσίες, σε τοποθεσία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και για τους αναφερομένους πιο κάτω λόγους.
β) Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις δύνανται να συνέρχονται περισσότερες φορές τον χρόνο για όσους λόγους ορίζεται πιο κάτω εφόσον κριθεί σκόπιμο από το Δ.Σ., ή εάν το ζητήσει το 1/10 των ταμειακώς εντάξει μελών.

Οι Γενικές Συνελεύσεις καλούνται από τον Πρόεδρο τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη συνεδρίαση με προσκλήσεις, (έντυπες ή ηλεκτρονικές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Σε επείγουσες όμως περιπτώσεις, ο μήνας μπορεί να περιοριστεί σε μία εβδομάδα. Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση μπορεί να δημοσιεύεται σε εφημερίδες της Αθήνας 2 φορές 10 μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση συζητούνται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων απαραίτητα πρέπει να περιλαμβάνονται:

 • Λογοδοσία για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου, και ανά τριετία αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής
 • Απολογισμός του λήξαντος Οικονομικού Έτους
 • Προϋπολογισμός του νέου έτους για να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, ο οποίος καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
 • Ανά τριετία γίνεται, με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, εκλογή διμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση
 • Ανά τριετία, επίσης, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το επόμενο έτος, ως και τα τυχόν αναπληρωματικά μέλη της, μαζί με τα μέλη που εκλέγονται για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.


Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συνέρχονται οσάκις το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει με έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο το ένα δέκατο (1/10) των ταμειακώς εντάξει μελών. Ο(Η) Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα στις καθοριζόμενες παραπάνω προθεσμίες από την επίδοση της αίτησης. Εάν αρνηθεί να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση ή απουσιάζει ο(η) Πρόεδρος ή ο(η) Αντιπρόεδρος, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 15

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι νομίμως αντιπροσωπευόμενοι, αλλά ο αντιπρόσωπος όσων απουσιάζουν ή κωλύονται δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερα από δύο (2) μέλη.
Οι αποφάσεις είναι άκυρες εάν η Γενική Συνέλευση δεν είχε απαρτία, η οποία ορίζεται ως εξής:

 • Κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι παρόντα το 1/3 του συνολικού αριθμού των τακτικών μελών από αυτά που έχουν δικαίωμα ψήφου.
 • Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση, συγκαλείται δεύτερη με τα ίδια ακριβώς θέματα, στον ίδιο τόπο, σε μία ακριβώς εβδομάδα, στην οποία πρέπει να είναι παρόντα το ¼ του συνολικού αριθμού των τακτικών μελών με δικαίωμα ψήφου.

Αν δεν υπάρξει απαρτία και στη δεύτερη Γενική Συνέλευση, συγκαλείται τρίτη σε μία ακριβώς εβδομάδα, μετά την ημερομηνία της δεύτερης, με τα ίδια ακριβώς θέματα, στον ίδιο τόπο, και θεωρείται σε απαρτία όσα από τα δικαιούμενα ψήφου τακτικά μέλη και αν παρίστανται.
Ως έχοντα δικαίωμα ψήφου ορίζονται τα μέλη που είναι οικονομικώς εντάξει αδιαλείπτως κατά την τελευταία τριετία πριν από τις αρχαιρεσίες .

Αρχαιρεσίες

Άρθρο 16

Λέγοντας αρχαιρεσίες εννοούμε την εκλογή με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια κατά την ανά τριετία πρώτη Γενική Συνέλευση, του Διοικητικού Συμβουλίου και της τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής, της οποίας η θητεία είναι ίδια με εκείνη του Δ.Σ. Υποψήφια για τις θέσεις των επτά τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τριών αναπληρωματικών τους, καθώς και τριών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και δύο αναπληρωματικών τους μπορούν να είναι όλα τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη με δικαίωμα ψήφου. Οι αρχαιρεσίες γίνονται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, δηλαδή ένας πρακτικογράφος και δύο ψηφολέκτες.
Στις αρχαιρεσίες δικαιούνται να ψηφίζουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη αυτοπροσώπως ή με αποστολή των ψηφοδελτίων τους σε κλειστό φάκελο. Τα ψηφοδέλτια ρίχνονται σε κάλπη.

Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 17

Η κατά τις Γενικές Συνελεύσεις έκθεση πεπραγμένων και ο απολογισμός αποστέλλονται κάθε χρόνο σε όλα τα μέλη του Σωματείου.
Έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου μπορεί αυτό να προσχωρήσει σε διεθνή σωματεία ή οργανισμούς που επιδιώκουν ανάλογους σκοπούς, καθώς και, έπειτα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, το Σωματείο μπορεί να ρυθμίσει με Κανονισμούς την εσωτερική του λειτουργία.
Για τη λήψη απόφασης για τροποποίηση του Καταστατικού ή για διάλυση του Σωματείου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την παρουσία των μισών τουλάχιστον τακτικών ταμειακώς εντάξει μελών, και πλειοψηφία των 3/4 τουλάχιστον των παρόντων. Σε περίπτωση διάλυσης, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τύχη της περιουσίας του Σωματείου που μπορεί να μεταβιβασθεί σε ένα ή περισσότερα Σωματεία ή Οργανισμούς που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. Το Σωματείο διαλύεται για τους λόγους που αναγράφονται στο άρθρο 105 Α.Κ..

Άρθρο 18

Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή που φέρει γύρω τις λέξεις «Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία - HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIETY». Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων που αφορούν τα Σωματεία και του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 19

Το παρόν Καταστατικό, το οποίο περιέχει δεκαεννέα (19) άρθρα, μετά την τροποποίηση που έγινε και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτό, θα ισχύσει από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο εγκεκριμένο Βιβλίο των αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα 8 Οκτωβρίου 2015

Ο Πρόεδρος
Πέτρος Λυμπεράκης

Ο Γενικός Γραμματέας
Χρήστος Γεωργιάδης