Χωροθέτηση ΑΣΠΗΕ (windfarms) και ΠΑΔ (Roadless) – w English summary

Τα μέλη του ΔΣ της ΕΖΕ, έχοντας μελετήσει τις εργασίες της ομάδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υπό τη συνάδελφο, Αναπλ. Καθηγήτρια  Κ. Κατή, σχετικά με

τις Περιοχές Άνευ Δρόμων και
τη Χωροθέτηση ΑΣΠΗΕ

 συνήρθαν σε συνάντηση την 15 Φεβρουαρίου 2021 και αποφάσισαν τα εξής:

Θεωρούμε ότι και τα δύο θέματα που εξετάζει η κα Κατή είναι ιδιαίτερης σημασίας σε ό,τι έχει να κάνει με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στη χώρα μας και χρήζουν επείγουσας δράσης για την αντιμετώπισή τους
Αποδεχόμαστε το σκεπτικό και την τεκμηρίωση των δύο εργασιών ως βάση διαλόγου για τα αντίστοιχα θέματα
Θα σταλεί σχετικό ενημερωτικό σημείωμα στα μέλη της ΕΖΕ, και σύνδεσμοι για τις δύο εργασίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΖΕ
Ως εταιρεία, αλλά και ως πρόσωπα, στις επαφές του ο καθένας μας, κατά το δυνατόν, θα συμμετάσχουμε σε κάθε σχετική πρωτοβουλία διαλόγου για τα δύο θέματα και θα δράσουμε στην κατεύθυνση προώθησης λύσεων, μέχρι τη θεσμική τους ρύθμιση.

Σημαντική Σημείωση: ο Ιστότοπος της ΕΖΕ έχει αλλάξει διεύθυνση: https://www.hzoos.gr/el

 

For non-Greek speaking HZS members

This is about the position papers produced by the University of Ioannina team, headed by Assoc. Professor K. Kati, regarding

Roadless areas
Exclusion zones for wind farms

The HZS Board accepts and endorses the findings and the documentation of the two works, which contain critical information relevant to Greek Biodiversity, and can be seen as a very important baseline of future discussion on the respective issues, till their legal and practical settlement.

A summary of each paper will be posted at the HZS’s website (in Greek) which however includes links to the respective publications in English.

Important note: The HZS website address has changed to https://www.hzoos.gr/en